رفع مسئولیت

شبدیز تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی (از قبیل از دست رفتن اطلاعات و ...) مسئولیتی ندارد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)، نقض توافقنامه و رویه های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشتری در استفاده از محصولات و یا خدمات شبدیز و یا به هر علتی سبب از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد، هرچند شبدیز احتمال چنین خسارتی را گوشزد نموده است. در برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنی گردد كه در چنین شرایطی مسئولیت شبدیز محدود به قانون می گردد. مشتری موافقت می كند كه در هیچ شرایطی حداكثر مسئولیت تقبل شده توسط شبدیز در برابر خسارات احتمالی، بیش از كل مقدار پرداختی به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.

انتهای بند 12 توافقنامه برخی از حوزه های قضایی اجازه رد ضمانت ضمنی را نمی دهند، در این موارد، مسئله فوق در خصوص شما قابل اجرا نمی باشد.

بند 21 ابقاء بندهای 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن یا خاتمه یافتن توافقنامه به قوت خود باقی می ماند.